CZASOPISMA MISYJNE

 

 

"Echo z Afryki i innych kontynentów"

Miesięcznik misyjny dla rodzin katolickich, założony w 1893 r. przez bł. Marię Teresę Ledóchowską. Wydawany jest w 8 językach.

"Echo z Afryki i innych kontynentów" można prenumerować przez cały rok. Dowolną ofiarę - na pokrycie kosztów druku i wysyłki - należy przesłać na adres administracji w Krośnie. Na przekazie prosimy zaznaczyć cel wpłaty oraz podać pełny adres.

Administracja "Echa z Afryki"
Ul. Łukasiewicza 62
Skr. poczt. 208
38-400 Krasno n. W
tel. 0-13/43-216-76
Konto"
PKO Krosno 10202964-74913-270-1

 

"Horyzonty Misyjne"

Kwartalnik wydawany przez Pollotyński Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Czasopismo to pragnie przybliżyć problemy Kościoła misyjnego oraz procę misjonarzy. Poprzez prenumeratę "Horyzontów Misyjnych" staniecie się współpracownikami dzieło misyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Zamawiając 10 i więcej egzemplarzy, otrzymujecie rabat w wysokości 15%. Jeżeli chcecie zrobić prezent dla bliskich lub znajomych, zamawiając dla nich prenumeratę "Horyzontów Misyjnych", podajcie na blankiecie imię, nazwisko i adres wpłacojącego, a na odwrocie imię, nazwisko i adres osoby, która ma otrzymać czasopismo

Zgłoszenia na prenumeratę należy kierować pod adresem
Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania
Pańskiego Stów. Apost. Kot.
(Księża Paliotyni)
al. Przybyszewskiego 30, 60-959 Poznań
Konto PKO l O/Poznań
10204027-740094-270-1
Cena prenumeraty (4 egz.) wynosi 12 zł,
łącznie z kosztami wysyłki.
Cena 1 egz. wynosi 3 zł.

 

"Misje Dzisiaj"

Papieskie Intencje Misyjne - Dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Dzieła Świętego Piotra Apostoła. Pismo dla młodzieży i dorosłych, ukazując pełną poświęcenia pracę misjonarzy, przypomina, że każdy chrześcijanin jest zobowiązany do udziału w misji pośród narodów.

Prenumeratę przyjmuje:
Wydawnictwo MISSIO POLONIA
Skwer Kara. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 0-22 l 838-29-44
Konto: PKO VI! O/Warszawa
Nr 10201084-383653-270-1-111
Cena: 2,50 zł + koszty wysyłki;
przy zamówieniu powyżej 10 egz. Cena wynosi 2,30 zł, a koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.

 

"Misjonarz"

Miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów. W "Misjonarzu" ukazują się listy misjonarzy, reportaże i wywiady z misjonarzami (nie tylko werbistami) oraz artykuły poświęcone problemom społecznym i ekonomicznym krajów Trzeciego Świata. Adresowany do duchownych, świeckich, dorosłych i dzieci. Regularne otrzymywanie pisma zapewni prenumerata roczna w wysokości 20 zł.

Wpłaty prosimy kierować na adres:
Referat Misyjny Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.
Dział Gospodarczy, 14-520 Pieniężne,
Kolonia 19
Konto: PKO BP Braniewo Nr 10201765-394330270-1 z dopiskiem "Misjonarz" Cena: 2,20 zł

 

"Misjonarze Kombonianie"

Dwumiesięcznik misyjny Instytutu misyjnego misjonarzy kombonianów. Rok założenia: 1994. Charakter pisma:informacyjny i formacyjny. Opowiada o najważniejszych problemach Kościoła powszechnego oraz codziennej pracy misjonarzy i misjonarek. Nakład 20.000 egz.

Prenumeratę przyjmuja
Misjonarze Kombonianie
ul. Łączna 14, 03-113 Warszawa 91
tel. 022/811-28-47
Konto: PBK S.A. l O/Warszawa
nr 11101011-43629-2700-1-77
Cena: 1 zł.
Roczna prenumerata czasopisma
"Misjonarze Kombonianie" wynosi 12
zł. fax 022/811 6213. e-mail:
kombonianie@warszawa.multinet.pl

 

"Posłaniec Ducha Świętego"

Dwumiesięcznik poświęcony Duchowi Świętemu i misjom wydawany przez Zgromadzenie Ducha .Świętego.

Prenumeratę przyjmuje:
Posłaniec Ducha Świętego
ul. Kujawska 117
85-152 Bydgoszcz 43
skr. poczt. 77
tel. 052/372-5901
fax 052/371 95 98
Ukazuje się co 2 miesiqce
Konto: PKO S.A. O/Bydgoszcz
nr 12401183-04011462
Cena: 3 zł.

 

"Misyjne Drogi"

Dwumiesięcznik prezentujący pracę ewangelizacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Prenumeratę przyjmuje:
Administracja "Misyjnych Dróg"
u!. Ostatnia 14
60-102 Poznań
fax 061/830 55 13
Konto: PKO BP l O/Poznań
nr 10204027-58812-270-1
Cena: 2 zł + koszty wysyłki.

 

"Posyłam Was"

Kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla ukazuje się co kwartał od 1991 roku. Poświęcony jest tematyce misyjnej i Kościołowi na Wschodzie. Adresowany jest do współpracowników misyjnych, współpracowników Pomostu oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką misyjną, a także życiem Kościoła na Wschodzie.

Prenumeratę przyjmuje:
Redakcja "Posyłam Was", Pallotyński
Sekretariat Misyjny
ul. Skór/szewska 12
03-802 Warszawa
tel. 022/8182751
fax 022/818 84,97, 81847 31
skr. poczt. 255
Konto PKO BP IV O/M Warszawa
nr 10201042-35318-270-1
Cena: 2 zł.

 

"Świat Misyjny"

Czasopismo Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Kolorowy dwumiesięcznik dla dzieci szkół podstawowych budzi zainteresowanie misjami i poczucie solidarności z pokrzywdzonymi dziećmi w świecie.

Prenumeratę przyjmuje:
Wydawnictwo MISSIO-POLONIA
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 0-22/838-29-44
fax 0-22/838-00-08
Konto Papieskich Dzieł Misyjnych PKO BP VIII o/Warszawa 10201084-407519-270-1-111
Cena: 2,20 zł + koszty wysyłki, przy zamówieniu powyżej 10 egz. cena wynosi 2 zł., a koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.

 

"Światło Narodów"

Kwartalnik Papieskiej Unii Misyjnej adresowany do kapłanów, sióstr zakonnych oraz animatorów misyjnych.

Prenumeratę przyjmuje:
Wydawnictwo MISSIO-POLONIA
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa
tel. 0-22/838-29-44
Konto: PKO VIII O/Warszawa Nr 10201084-383653-270-1-111 Cena: 2,50 zł + koszty wysyłki, przy zamówieniu powyżej 10 egz. cena wynosi 2,30 zł., a koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.